AKO U NÁS NAKUPOVAŤ?
ONLINE: 19 návštevníkov

Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na:
  1. použitý tovar
  2. tovar z druhej ruky
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho.
 4. V prípade uplatnenia reklamácie sa uplatní nasledovný postup:

  Pracovník predávajúceho poučí kupujúceho o jeho právach podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (článok V. reklamačného poriadku).
  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré právo zo zodpovednosti za vady si uplatňuje (článok V. reklamačného poriadku), určí pracovník predávajúceho spôsob vybavenia reklamácie ihneď.

 5. Kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady:
  • ak má tovar odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie takejto vady, v takom prípade odstráni predávajúci vadu bez zbytočného odkladu
  • ak má tovar odstrániteľnú vadu a táto vada sa po oprave na tovare opätovne vyskytla, alebo sa vyskytlo viac vád tento tovar riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu, alebo má právo na odstúpenie od zmluvy
  • ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu alebo má právo na odstúpenie od zmluvy

  Pri určení výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady. Výšku zľavy určí predávajúci.

 6. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

  Reklamovaný tovar predloží kupujúci ako fyzicky nepoškodený spolu s kompletným príslušenstvom (ak bol súčasťou predávaného tovaru).

  Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť v týchto prípadoch:

  • kupujúci nestihol uplatniť reklamáciu v stanovenej dobe
  • tovar bol poškodený kupujúcim
  • do reklamovaného tovaru bolo neprimerane zasahované
  • tovar bol používaný neprimeraným spôsobom
 7. V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že máte možnosť sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v planom a účinnom znení.

  Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú subjekty uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z.. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú aj subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a je k dispozícii na jeho webovom sídle (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

  Zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sa môžete obrátiť napr. na:

  1. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov ( S.O.S. ) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453
  2. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927
  3. OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, so sídlom Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad.
 8. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2020.